Procad Lisowice Trail 2017- regulamin zawodów

PROCAD LISOWICE TRAIL

CELE:
Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych na terenach Gminy Koluszki
Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Koluszek i regionu
Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Ziemi Łódzkiej w szczególności Gminy Koluszki
Integracja biegaczy, zawodników oraz instytucji i klubów sportowych.

ORGANIZATOR: KP RUN-Krzysztof Pietrzyk

WSPÓŁORGANIZATOR:
PROCAD- Budziewski, Sobociński Spółka Jawna
Grupa Biegowa – Pietrzyk Running Team
Urząd Miejski w Koluszkach

MIEJSCE:
Bieg odbędzie się wokół zbiornika wodnego w Lisowicach (trasa przełajowa 2 pętle po 5 km).
Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie Domu Pomocy Społecznej, Lisowice 13, Gmina Koluszki i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 09:00 do 11:30.

ZGŁOSZENIA:
Do biegu Procad Lisowice Trail zgłaszać się można za pomocą formularza dostępnego na stronie www.pietrzykkrzysztof.pl. od dnia 1.09.2017r. do 25.10.2017r. oraz gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dniu imprezy, w biurze zawodów: od 09:00 do 11:30,.
Zgłoszenia elektroniczne i pomiar czasu obsługuje firma InesSport.

TERMIN ORAZ DYSTANS:
Procad Lisowice Trail (10km), 28.10.2017r. (sobota) start: godzina 12.00.
Trasa biegu prowadzi po duktach leśnych, teren mocno pofałdowany, liczne podbiegi i zbiegi,
ok 2 km asfaltem.
Dystans biegu to ok 10km (2 pętle).

UDZIAŁ:
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów oraz na stronie biegu.
Udział w biegu mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia, dokonały rejestracji przez Internet lub w biurze zawodów oraz uiściły opłatę wpisową.
Zawodnicy poniżej 18 r.ż. muszą posiadać oświadczenie (pisemną zgodą rodzica/opiekuna na udział w imprezie) dostępne na stronie organizatora: www.pietrzykkrzysztof.pl
Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

LIMIT BIEGU WYNOSI 200 OSÓB.

Wpisowe na bieg wynosi:
pierwszych 100 zawodników – 20zł *
zawodnicy od 101 do 200 – 30zł *
w biurze zawodów, gdy limit zawodników nie zostanie przekroczony 40zł **

pakiet z koszulką tylko w przypadku dokonania płatności do dnia 10 października 2017r. po tym terminie nie będzie możliwości zamówienia koszulek.

** pakiet bez pamiątkowej koszulki

Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. Za dzień uiszczenia opłaty startowej uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. Wpisowe za bieg można również opłacić w dniu imprezy w biurze zawodów. Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.

Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

W ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje:
numer startowy + komplet agrafek
pamiątkową techniczną koszulkę – zamówienia będą przyjmowane tylko do 10.10.2017
posiłek regeneracyjny (słodka bułka + herbata)
wodę mineralną
medal okolicznościowy na mecie
wynik wysłany sms

W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do posiadania ze sobą potwierdzenia wpłaty i w razie konieczności przedstawienia go w biurze zawodów. Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

POMIAR CZASU:
Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta.
Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

KLASYFIKACJE:
Klasyfikacja generalna – miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych Kobiet (K) i Mężczyzn (M) – miejsca I – III:
M20 (16 – 29 lat)
K20 (16 – 29 lat)
M30 (30 – 39 lat)
K30 (30 – 39 lat)
M40 (40 – 49 lat)
K40 (40 – 49 lat)
M50 (50 – 59 lat)
K50 (50 – 59 lat)
M60 (60 i więcej lat)
K60 (60 i więcej lat)

Klasyfikacja ‘Najszybszy Koluszkowianin/ Najszybsza Koluszkowianka (dotyczy osób zamieszkałych na terenie Gminy Koluszki)

NAGRODY:
w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III puchary + bony do sklepu sportowego Trucht
w kategoriach wiekowych za miejsca I – III pamiątkowe statuetki
w kategorii Najszybszy Koluszkowianin/ Najszybsza Koluszkowianka – pamiątkowe statuetki
W biegu nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal (organizator zapewnia pulę 200 medali). Nagrody należy odebrać w dniu zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Limit biegu to 200 zawodników, po osiągnięciu tej liczby zapisy będą zakończone.
2. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
3. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
6. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
7. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
9. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
10. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tą zgodę podpisał – wzór oświadczenia dostępny na stronie www.pietrzykkrzysztof.pl
11. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
12. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
13. Wszystkich zawodników startujących w Procad Lisowice Trail obowiązuje niniejszy regulamin.
14. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
i reklamowych.
15. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
16. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
17. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Procad Lisowice Trail zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
18. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Procad Lisowice Trail – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
19. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
e) Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
20. Protesty należy składać do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.
21. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.